W związku z opracowaniem arkusza organizacji pracy szkoły w  terminie do 28.02.2018 r. prosimy zgłosić dziecko do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019

W związku z opracowaniem arkusza organizacji pracy szkoły prosimy o wypełnienie kart zgłoszeń dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2017/2018 w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2017 r. 

 

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej.

1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów składanego corocznie w sekretariacie szkoły, w świetlicy

2. Zgłoszenia do świetlicy na dany rok szkolny dokonują rodzice / prawni opiekunowie

3. Karty zgłoszenia są pobierane w świetlicy szkolnej

4. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas 1-3, w szczególności rodziców pracujących, sieroty i z rodzin niepełnych oraz uczniowie dojeżdżający

5. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedza rozpatrzenie wniosku (karty zgłoszenia do świetlicy)

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy PSPzOI.

2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub, których dożywianie finansuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lub.

3. Zgodnie z uchwałą wyżej wymienieni, zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kierownikowi świetlicy.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
w Janowie Lubelskim